Algemene Voorwaarden

1. Omschrijvingen en definities

1.1 Age-Gold BV, hierna te noemen AGBV, is een BV die werkzaamheden uitvoert namens de IJsfontein B.V.. Dit is een stichting die zich ten doel stelt om de ouderenzorg efficienter en effectiever in te richten, zowel eerstelijns ouderenzorg, als de zorgherstel- en/of nazorg voor oudere (ziekenhuis)patienten, zodat de zelfredzaamheid van oudere (ziekenhuis)patienten posititief wordt beinvloed, alsmede de kwaliteit van de integrale ouderenzorg.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker: degene die met AGBV een software-gebruiksrechtovereenkomst heeft gesloten.

Gebruiksrecht: het door AGBV krachtens de software-gebruiksrechtovereenkomst aan de gebruiker verstrekte recht om een softwareproduct te gebruiken met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden.

Koopovereenkomst: elke tussen koper en AGBV in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst van koop van publicaties, hulpmiddelen en andere roerende zaken.

Koper: degene die met AGBV een koopovereenkomst als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden heeft gesloten.

Webwinkel. In onze winkel staat (bestel)informatie over de diverse producten die AGBV heeft ontwikkeld ten behoeve van de ouderenzorg.

Software-gebruiksrechtovereenkomst: elke tussen gebruiker en AGBV in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling van een of meer software-producten.

Software-product: computerprogrammatuur, games, gegevensverzamelingen (databanken) en /of andere uitgaven, vastgelegd op en/of opgenomen in elektronische gegevensdragers, zoals onder meer diskettes, cd-rom- of cdi-schijven, dan wel anderszins langs elektronische weg of in elektronische vorm door AGBV aan gebruiker ter beschikking gesteld, een en ander in de meest ruime betekenis.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elk aanbod van AGBV-producten en alle hieruit voortvloeiende koopovereenkomsten, software-gebruiksrechtovereenkomsten en andere overeenkomsten die AGBV met derden sluit.

3.1 Intellectuele eigendomsrechten

3.1.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op AGBV-producten - software-producten, apparatuur, andere materialen en gegevens - berusten uitsluitend bij AGBV of zijn licentiegevers.

3.1.2 De in 3.1.1 genoemde producten mogen uitsluitend worden aangewend ten behoeve van privé-gebruik of gebruik in de eigen (huisarts)praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.1.3 Koper/gebruiker is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde AGBV-producten - software-producten, apparatuur, andere materialen en gegevens - vertrouwelijke informatie en/of beroepsgeheimen van AGBV of zijn licentiegevers bevatten. Koper/gebruiker verbindt zich om de hiervoor genoemde producten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken noch in gebruik te geven of te verkopen en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem/haar ter beschikking zijn gesteld.

3.1.4 AGBV verleent slechts aan één gebruiker per licentie het gebruiksrecht; AGBV verplicht gebruiker dus uitsluitend in eigen persoon het gebruiksrecht uit te oefenen. Bij gebruik van gegevens en software dient de gebruiker de aanduidingen aangaande de intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

3.1.5 Het is koper/gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AGBV, de in 3.1.1 genoemde producten te wijzigen of te bewerken.

3.1.6 Na overtreding van de hiervoor genoemde voorwaarden is AGBV gerechtigd om met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving de software-gebruiksrechtovereenkomst met de gebruiker te beëindigen, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst. AGBV zal op basis van deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Het staat AGBV vrij om jegens de betreffende gebruiker rechtsmaatregelen te nemen.

3.2 Leveringstermijn

3.2.1 Alle door AGBV gehanteerde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld. AGBV zal de door koper/gebruiker bestelde producten zo spoedig mogelijk leveren volgens de leveringstermijnen die in de webwinkel vermeld staan. Een enkele overschrijding van de genoemde leveringstermijn brengt AGBV niet in verzuim.

3.2.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen AGBV en koper/gebruiker zo spoedig mogelijk in overleg treden. Wanneer de overschrijding van een leveringstermijn zodanig is dat de handhaving van de bestelling in redelijkheid niet geëist kan worden, kan AGBV op verzoek van koper/gebruiker overgaan tot annulering van de bestelling.

3.3 De prijs

3.3.1 De door AGBV in de webwinkel of op andere wijze opgegeven prijzen gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of tussentijdse wijzigingen.

3.3.2 De in de webwinkel genoemde prijzen zijn exlusief BTW en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het btw-nummer NL8104.77.105.B01 staat geregistreerd bij de belastingdienst.

3.4 Betaling

3.4.1 Alle betalingen moeten online worden gedaan, zonder dat recht op verrekening bestaat. Zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is koper/gebruiker jegens AGBV van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die AGBV op koper/gebruiker heeft onmiddellijk opeisbaar.

3.4.2 De producten blijven eigendom van AGBV totdat koper/gebruiker aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij niet tijdige betaling zal AGBV direct tot ontbinding van de betreffende overeenkomst kunnen over gaan.

3.4.3 Bij niet tijdige betaling van door gebruiker bestelde software-producten is AGBV gerechtigd met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht jegens de gebruiker in te trekken en andere maatregelen te nemen, waaronder het recht schadevergoeding te vorderen.

3.4.4 Vanaf de dag van intreden van het verzuim tot de dag van de volledige betaling is koper/gebruiker aan AGBV de wettelijke rente verschuldigd, en voorts, zodra AGBV de vordering ter buitengerechtelijke incasso uit handen geeft, een bedrag van vijftien procent van de in te vorderen hoofdsom, tenzij de in redelijkheid gemaakte werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, in welk geval koper/gebruiker gehouden is die hogere kosten aan AGBV te vergoeden. In geval van gerechtelijke incasso is koper/gebruiker gehouden om de in redelijkheid gemaakte werkelijke gerechtelijke kosten, waaronder die van juridische bijstand, volledig te voldoen voorzover de werkelijke kosten het bedrag van de (eventuele) proceskostenveroordeling te boven gaan.

3.4.5 AGBV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien koper/gebruiker, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van koper/gebruiker wordt uitgesproken of indien de onderneming van de koper/gebruiker wordt geliquideerd of beëindigd. AGBV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

3.5 Reclame en retourzendingen

3.5.1 Reclames over aantallen en kwaliteit van de geleverde producten moeten binnen tien dagen na de ontvangstdatum worden gedaan.

3.5.2 Retour zenden kan alleen na overleg met AGBV binnen tien dagen na ontvangst. De kosten van de retourzending komen ten laste van koper/gebruiker, tenzij de retourzending voortvloeit uit een fout van AGBV.

3.5.3 Voor producten besteld via internet geldt een bedenktijd van 7 dagen nadat het product is ontvangen. Als besloten wordt het product toch niet te kopen, komen de kosten van het retourzenden ten laste van koper/gebruiker.

3.5.3 Bij een foutief geplaatste en vervolgens geretourneerde bestelling brengt AGBV een in het productenboekje te noemen bedrag in rekening.

3.6 Abonnementen

Wanneer er sprake is van een abonnement op AGBV-producten worden deze aangegaan voor de duur van één jaar en worden, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, verlengd voor een periode van telkens één jaar. Na verlenging kan het abonnement te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand. Abonnementen kunnen, tenzij in de webwinkel anders aangegeven, op elk moment aanvangen.

3.7 Aansprakelijkheid

3.7.1 AGBV besteedt grote aandacht aan de inhoud van zijn producten. Voor informatie die nochtans onvolledig en/of onjuist is opgenomen, voor gebreken aan de uitvoering of voor gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik, is AGBV niet aansprakelijk.

3.7.2 AGBV heeft grote zorg besteed aan zowel de totstandkoming van de gegevens als aan het ontwikkelen van de software-producten. Desalniettemin is AGBV niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook, die ontstaat door gebruik van gegevens en software-producten, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad.

Hoewel de software-producten door AGBV met een gangbare viruschecker zijn gecontroleerd, kan geen garantie worden gegeven op de afwezigheid van virussen. Een adequate controle op virussen dient derhalve door gebruiker te worden uitgevoerd.

3.7.3 Indien de uitsluitingen als omschreven in de artikelen 3.7.1 en 3.7.2 op grond van dwingend recht niet van toepassing zijn, is AGBV slechts aansprakelijk voor vervangingsschade van het betreffende product. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed.

3.7.4 Indien op de beperking tot vervangingsschade onder de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, kan koper/gebruiker naast vervangende schadevergoeding, vergoeding voor aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt nooit meer dan vijfentwintig procent van de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen, voor de achterwege gebleven prestatie.

3.7.5 Aansprakelijkheid van AGBV voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van AGBV en niet-ondergeschikten.

3.7.6 De hierboven opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van AGBV. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst.

3.7.7 Indien op de artikelen 3.7.1 tot en met 3.7.5 wegens de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst.

3.8 Suggesties en klachten

AGBV besteedt grote aandacht aan de inhoud en uitvoering van zijn producten. Voor suggesties en klachten wordt verwezen naar de AGBV-website.

4. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan, is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst of hieruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Amsterdam, 18-9-2015

Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij,
Bestuursvoorzitter